Uzņemšana

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • skolas direktoram adresētu iesniegumu;
  • izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
  • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
  • izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
  • izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) atzinumu, kurā ir ieteikta piemērotākā izglītības programma, atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim.
VPMK darbojas Speciālās izglītības nodaļas telpās Rīgā, Merķeļa ielā 11. VPMK sastāvā ir Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas speciālisti un pieaicinātie eksperti.
Uz VPMK sēdi nepieciešams pieteikties iepriekš pa tālruni 67212227.
Izglītojamais uz VPMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem.
Ierodoties uz VPMK, nepieciešami šādi dokumenti:
• izglītojamā dzimšanas apliecība,
• vecāku personu apliecinošs dokuments,
• izglītojamā pārbaudes karte (ja ir),
• ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes,
• audiogramma.

Vairāk par VPDMK lasiet šeit.