Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,  Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” V daļu un 9. un 10. pielikumu, Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” IV nod.

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.492 “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”.

 

Šeit var apskatīt dokumentu