Dokumenti

Rīgas  domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv);  nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas nolikums ( pdf)
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums ( pdf)
Grozījumi kārtībā, kādā tiek organizēta izglītojamo un darbinieku ierašanās, distancēšanās, ēdināšana, interešu izglītība, internāta darbs, nodrošinot COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanu (pdf)
Metodiskais darbs. (pdf)
Iekšējās kārtības noteikumi.(pdf)
Grozījumi uzturēšanās noteikumos Rīga Ēbelmuižas pamatskolā (pdf)
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē .(pdf)

Grozījumus Invaliditātes likumā (turpmāk – Likums) (stājas spēkā 2018.gada 28.novembrī).

Likumā veikti grozījumi, lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām prasību izpildi, precizējot terminoloģiju attiecībā uz personu, kurai ir noteikta invaliditātelietojams jēdziens “persona ar invaliditāti” vai “ bērns ar invaliditāti”, aizstājot iepriekš lietoto jēdzienu “invalīds”.

Ņemot vērā, ka personas datu aizsardzība ietilpst cilvēka pamattiesību lokā, un šīs tiesības var ierobežot, ja ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir leģitīms mērķis, un tas ir samērīgs, tad informācijas sistēmas gadījumā fizisko personu datu apstrāde jānosaka likumā, tāpēc Likums papildināts ar 3.pantu, kas nosaka ka Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk — informācijas sistēma) ir valsts informācijas sistēma, kurā iekļauj datus par prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzēm, kā arī par personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti, tostarp personas datus. Informācijas sistēmas pārzinis ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

 Būtisks papildinājums likuma 12.pantā – papildināts ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

“(22) Ja persona, kura mācās vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai saņem šā panta pirmās daļas 4. punktā minēto asistenta pakalpojumu un izglītības iegūšanas laikā sasniedz 18 gadu vecumu, tai ir tiesības saņemt piešķirto asistenta pakalpojumu līdz mācību gada beigām arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.”