Skolas misija, vērtības un vīzija

Skolas misija

Izglītojam bērnus ar dzirdes traucējumiem specializētā mācību vidē pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā un profesionālai darbībai

Skolas vērtības

  • Izaugsme
  • Profesionalitāte
  • Sadarbība
  • Tolerance

Skolas mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, īsteno speciālās izglītības attīstības koncepciju

Radīt iespējas un apstākļus skolas izglītojamajiem iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim  atbilstošu izglītību, vienlaikus nodrošinot izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un ārstniecisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā

Skolas vīzija

Kļūt par izglītības centru cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem