Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums. (pdf)
Metodiskais darbs. (pdf)
Attīstības plāns 2016-2019.gadam. (pdf)
Darba plāns 2016-2017.mācību gadam. (pdf)
Iekšējās kārtības noteikumi.(pdf)
Iepirkumu plāns.(pdf)
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē .(pdf)

Rīgas  domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv);  nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.