Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums. (pdf)
Metodiskais darbs. (pdf)
Attīstības plāns 2016-2019.gadam. (pdf)
Darba plāns 2016-2017.mācību gadam. (pdf)
Iekšējās kārtības noteikumi.(pdf)
Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā. (pdf)
Iepirkumu plāns.(pdf)
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē .(pdf)