Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums. (pdf)
Attīstības plāns 2016-2019.gadam. (pdf)
Darba plāns 2015-2016.mācību gadam. (pdf)
Darba plāns 2016-2017.mācību gadam. (pdf)
Iekšējās kārtības noteikumi.(pdf)
Pretkorupcijas pasakumu izpilde 2016.gadā. (pdf)
Iepirkumu plāns.(pdf)