Dokumenti COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Grozījumi Rlgas Ebelmuižas pamatskolas 2021. gada 25. augusta iekšjos
noteiku m os Nr. VSNB-2 1 -1 -nts “lzglttlbas procesa organizelana, nodrošinot
Covid-19 infekcijas izplatlbas ierobežošanu (rīkojums)

Par kārtību, kādā tiek organizēta izglītojamo un darbinieku ierašanās, istancēšanās,

ēdināšana, interešu izglītība, internāta darbs, nodrošinot COVID -19

infekcijas izplatības ierobežošanu (rīkojums

Rīgas  Ēbelmuižas  pamatskolas  higiēnas  un pretepidēmiskā režīma plāns covid-19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai (papildināts) (plāns)

Par kārtību, kādā tiek rereģistrēti mācību stundu kavējumi un informācijas apmaiņu attālinātu mācību laikā. (rīkojums)

Rīkojums par sejas aizsegu lietošanu izglītojamajiem. (rīkojums)

Rīkojums par sejas vairogu lietošanu. (rīkojums)

Par atbildīgo personu izglītojamo un vecāku saziņai ar skolu un komunikācijas rīcības  shēmu (rīkojums)  ( pielikums_1) (pielikums_2)

Par atbildīgo Covid-19 infekcijas mazināšanas pamatprincipu ievērošanā. ( rīkojums)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ( kārtība)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (kārtība)

Kārtība, kādā organizēts mācību un darba process (rīkojums)