Mums 175

2skola2015.gada 3.februārī Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem bija svētku diena. Sakarā ar skolas 175 gadu jubileju, notika atmiņu grāmatas ,,Veltījums manai skolai „ atvēršanas svētki, kuros piedalījās visi skolēni, skolotāji un vecāki. Grāmatā ir apkopoti bijušo pedagogu un skolēnu vecāku un vecvecāku, kuri agrāk mācījušies skolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, atmiņu stāsti, pārdomas, novēlējumi, arī ļoti daudz dažādu laika periodu raksturojošas fotogrāfijas. Grāmatas veidošanā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji – aicināja bijušos skolotājus ciemoties skolā, satikās kafejnīcās, brauca ciemos uz mājām, filmēja, fotografēja, pierakstīja sarunas un stāstījumus, rakstīja vēstules. Grāmatā ir apkopotas 43 cilvēku atmiņas par darbu, par notikumiem, par dzīvi skolā tās pastāvēšanas laikā.
Kā pirmo dāvanu skola savā jubilejā saņēma skolēnu un skolotāju pagatavotu maketu ,,Mūsu skola 2015.gadā.” Atmiņu grāmata un makets, bija šī mācību gada skolas projekta darbs – ar kopīgiem spēkiem esam radījuši paliekošu vērtību, kas ir interesanta ne tikai mums pašlaik, vai skolas absolventiem un bijušajiem darbiniekiem, bet būs arī interesanta nākamajām paaudzēm, lai lasītu un atcerētos cilvēkus un dažādos notikumus skolas dzīvē, kas veido mūsu kopīgo vēsturi.

skola_1skola_2

skola_3skola_4

2015.gada 21. februāris ir Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem lielā diena – 175. Šajā laikā mainījušās paaudzes, un no katras ir nākuši bērni, kuriem mūsu skola bijusi tik vajadzīga. Daudziem tā ar sirsnību devusi ceļamaizi dzīvei.
Skolu 1840.gadā dibināja un uzturēja vācu Literārā biedrība. Līdzekļu trūkuma dēļ 1864.gadā izglītības iestādi uz laiku nācās slēgt, bet, pateicoties privātpersonu ziedojumiem, 1865.gadā skola atjaunoja savu darbību. Pateicoties pirmā skolas direktora Eduarda INZELBERGA neatlaidībai, vācu biedrība nopirka gruntsgabalu Marijas ielā. Līdzekļus skolas celtniecībai ieguva no ziedojumiem. To vākšanu sekmēja vērienīgi atzīmēta skolas 50 gadu jubileja, kura ļāva plašai sabiedrībai uzzināt par šo skolu. Tajā laikā rūpes par dzīves pabērniem tika uzskatītas par katra turīga pilsoņa goda lietu. Skolas celtniecība toreiz izmaksāja 71 125 zelta rubļus. Internāts skolā tika atvērts 1923.gadā bērniem, kuri kara laikā bija zaudējuši vecākus
20. gs I pusē tika atvērtas pirmās mikrofonu klases, kas uzlaboja mācību procesu. Jauna internāta ēka tika uzcelta 1966.gadā. 1975.gadā skolā tika uzstādīta kvalitatīva skaņu pastiprinošā aparatūra. 1991.gadā mūsu skolā tika atvērta pirmā datorklase, un kā dāvinājumu no firmas IBM saņēmām datorprogrammu “Redzamā valoda” izrunas mācīšanai nedzirdīgo skolā.
No laika, kad sākās nedzirdīgo bērnu mācīšana, t.i., sākot ar 16.gadsimtu, nepārtraukti noritējusi cīņa starp diviem virzieniem: tīro skaņu metodes un zīmju (žestu) valodas metodi. Mūsu skolā daudzu gadu garumā īstenoja orālisma virzienu, kad visus nedzirdīgos bērnus vajadzēja iemācīt runāt, lasīt no lūpām citu cilvēku runu, mācību procesā nelietojot zīmju valodu un žestus. Tagad speciālisti nonākuši pie secinājuma, ka galvenā nedzirdīgu bērnu mācību valoda ir zīmju valoda – nedzirdīga bērna pirmā un dzimtā valoda, mācību procesā izmantojot totālās komunikācijas metodi.
2010.gada 1.decembrī skolā par direktori sāka strādāt Kristiāna Pauniņa.
No 2011.gada 1. jūlija skola atrodas Graudu ielā 21, Pārdaugavā. Pārcelšanās uz plašākām telpām un papildus līdzekļu piesaiste ļāva skolai veikt vairākus uzlabojumus mācību kvalitātes uzlabošanai: ir iekārtoti atsevišķi mācību priekšmetu kabineti – matemātikas, dabaszinību, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, ģeogrāfijas un vēstures kabineti, datorizētas darba vietas visiem skolotājiem, gaismas zvans visās telpās, lifti izglītojamajiem ar kustību traucējumiem.
Skolā, pateicoties LMT atbalstam, ir iegādātas klausīšanās iekārtas (moderna FM sistēma), tās ir universālas iekārtas un atbilst jebkuram jaunākās paaudzes individuālajam dzirdes aparātam. Skolas Dzirdes kabinets veic pedagoģiski metodisku un konsultatīvu darbu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem.
No 2012./2013. mācību gada, ievērojot skolēnu intereses un vajadzības, skola piedāvā profesionālo pamatizglītības programmu „Mājturība”.
Skolā darbojas dažādi pulciņi: zīmēšanas, kustību teātra, mūsdienu dejas, jauniešu radošās iniciatīvu grupas, skolas muzeja, keramikas, šūšanas un modelēšanas, peldēšanas, basketbola, kombinēto rokdarbu, kokapstrādes. Liela vērība tiek veltīta projektdarbībai – skola ir iesaistījusies arī COMENIUS projektā un kopā ar Polijas un Vācijas kolēģiem strādā pie nedzirdīgu jauniešu karjeras izglītības un iespēju darba tirgū izpētes.
Skolotāju un skolēnu darbs nepaliek bez rezultātiem – skolai ir regulāri un noturīgi panākumi konkursos, sacensībās un skatēs gan Rīgā, gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Skolotāju un skolēnu darbs ticis pamanīts un novērtēts Rīgas pilsētas Interešu izglītības nominācijās. Katru gadu skolēni piedalās fonda „Nāc līdzās” rīkotajos pasākumos. Regulāra sadarbība ir ar Baltijas Bērnu fondu un tā koordinatoru Latvijā Lauri Žubuli.
Skolā ieviestas jaunas tradīcijas, kā Tēvzemes nedēļa, Draudzīgā aicinājuma nedēļa, Panākumu kliņģeris, Gaismas bērni. Skola aktīvi iesaistās inovācijas darbā – dažādos izglītības projektos. 2012./2013. un 2013./2014.mācību gadā skolā strādāja „Iespējamās misijas” skolotāja Daiga Brakmane.
Veiksmīga un interesanta sadarbība ir ar AS „Dzintars”.
Arī sports mūsu skolā ieņem nozīmīgu vietu, jo tajā nedzirdīgs skolēns var darboties līdzvērtīgi dzirdīgajam vienaudzim. Skolas teritorijā iekārtoti 2 sporta laukumi: futbolam un basketbolam, volejbolam, kā arī spēļu laukums, kurā izvietotas nestandarta sporta ierīces. Ar LMT atbalstu skolā izveidota trenažieru zāle.
Pateicoties skolotāja Jevgēņija Vladimira Puhova entuziasmam un pašaizliedzībai, mūsu sportisti teicami startē Rīgas pilsētas un valsts mēroga sacensībās kopā ar dzirdīgiem skolēniem. Skolotāja J.V.Puhova iedibinātā Baltijas valstu spartakiāde nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolu jauniešiem dzīvo jau 45 gadus.
Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi: lielākajai daļai ir maģistra grāds pedagoģijā, 2 augstākās izglītības. Mājturības un tehnoloģiju skolotājai Raitai Stepānei un vizuālās mākslas skolotājai Gunai Priedei ir iegūta 4.līmeņa profesionālā kvalifikācija.
Ar lielu atbildības sajūtu skolā strādā tehniskie darbinieki. Pateicoties viņu profesionalitātei, skolas pedagoģiskajam kolektīvam ir iespējams veikt kvalitatīvu un idejām bagātu darbu ar skolēniem.
Skolas kolektīvs kopā ar bijušajiem skolas darbiniekiem, absolventiem un viesiem 13.februārī atzīmēs skolas 175 gadu jubileju, bet 21.februārī kopā ar vecākiem un izglītojamajiem pulcēsies Svētbrīdī Rīgas Lutera draudzē.